Fiscale wijzigingen 2020

Verhoging minimumloon

Per 1 januari 2020 wordt het wettelijk minimumloon verhoogd naar € 1653,60. Het wettelijk minimumloon is het loon dat werknemers minimaal betaald moeten krijgen. Het niet volgen van de regel kan leiden tot boetes en sancties.

AOW leeftijd wordt NIET verhoogd

De AOW-leeftijd gaat minder snel omhoog. Het kabinet komt daarmee tegemoet aan de eisen van de vakbonden. Per 1 januari 2020 (en 2021!) blijft de AOW-leeftijd 66 jaar en 4 maanden. Vanaf 2022 stijgt de AOW-leeftijd met 3 maanden en komt dus pas in 2024 uit op 67 jaar.

Belastingtarieven inwoners en niet-inwoners van Nederland

Per 1 januari 2020 wordt er een onderscheid gemaakt tussen werknemers, werkend in Nederland, maar officieel wonend in het buitenland. Ook hierbinnen maakt de overheid nog onderscheid, zoals:

 1. U bent inwoner van Nederland;
 2. U bent inwoner van België;
 3. U bent inwoner van een ander land uit de landenkring, dat wil zeggen een ander EU-land of van de landen Noorwegen, Liechtenstein, IJsland, Zwitserland of een BES-eiland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba);
 4. U bent inwoner van een ander derde land, dat wil zeggen een land dat niet valt onder de bovenstaande landen

Verandering bijtelling auto van de zaak

Per 1 januari 2020 wordt voor auto’s zonder CO2-uitstoot met een datum 1e toelating op of na 1 januari 2019 een nieuwe bijtelling gehanteerd:
  •  8% over de fiscale waarde t/m € 45.000,-
  •  22% over de fiscale waarde boven € 45.000,-

LET OP: Op het perbit-scherm ‘Auto van de zaak’ is hiervoor een nieuwe indicatie 2020 toegevoegd

Verruiming werkkostenregeling

Het werkkostenbudget wordt per 1 januari 2020 verhoogd van 1,2% naar 1,7% – voor de eerste € 400.000,00 van het totale fiscale loon. Deze aanpassing betekent dat werkgevers € 2000,00 euro extra ruimte krijgen voor onbelaste vergoedingen en verstrekkingen.

Een nieuwe wet arbeid in balans (WAB)

Per 1 januari gaan werkgevers een lagere WW-premie betalen voor werknemers met een contract voor onbepaalde tijd dan voor werknemers met een contract voor bepaalde tijd. Dit heeft uiteraard consequenties voor zowel werkgevers als werknemers.

Doel van de WAB
Het doel van de WAB is om de kloof tussen arbeidscontracten voor bepaalde tijd (inclusief payrollwerknemers en oproepkrachten) en contracten voor onbepaalde tijd kleiner te maken. Payrollwerknemers krijgen een betere rechtspositie en arbeidsvoorwaarden. Oproepkrachten krijgen meer werk- en inkomenszekerheid. Ook wordt het voor werkgevers aantrekkelijker gemaakt om eerder een vast contract aan te bieden.

Veranderingen door de WAB
Per 1 januari veranderen de onderstaande zaken:

 1. Werkgever betaalt voor werknemers met een contract voor onbepaalde tijd de LAGE
  WW-premie en voor werknemers met een contract voor bepaalde tijd de HOGE WW-premie;
 2. Werkgever betaalt voor werknemers, jonger dan 21 jaar én max. 52 uur per maand de LAGE WW-premie en bij meer dan 52 uur de HOGE WW-premie;
 3. Werkgever moet bij een ontslag of niet verlengen van een contract voor bepaalde tijd een transitievergoeding betalen;
 4. Werkgever mag werknemer 3 contracten voor onbepaalde tijd in maximaal 3 jaar aanbieden (exclusief inval leerkrachten in basis- en speciaal onderwijs);
 5. Oproepkrachten krijgen na 12 maanden een aanbod voor een vast aantal uren;
 6. Payrollwerknemers krijgen gelijke rechtspositie en arbeidsvoorwaarden;

Aanpassingen perbit i.v.m. WAB
Naar aanleiding van deze nieuwe wet hebben wij voor u de volgende aanpassingen gedaan:

Conversie

 • Werknemers met een contract voor onbepaalde tijd hebben WW-premie laag;
 • Werknemer/leerling die de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) volgt, heeft WW-premie laag;
 • Werknemers <21 jaar en max 52 uur per maand hebben WW-premie laag;
 • Werknemers <21 jaar en meer dan 52 uur per maand hebben WW-premie hoog;
 • Werknemers met een contract voor bepaalde tijd hebben WW-premie hoog;
 • Oproepkrachten (Invloed verzekeringsplicht = D of E) hebben WW-premie hoog;
 • Pseudowerknemers (o.a. DGA – opting-in) hebben geen WW-premie.

Salarisspecificatie

Aanpassing van de Algemene gegevens op de Salarisspecificatie

Verwijderd:
BSN/Sofinummer
Toegevoegd:
Contract voor
Schriftelijke AO
Oproepovereenkomst
Samengevoegd:
Loonheffingskorting en tabel;
Standaard/Verrekenings% BT

perbit.insight

Aanpassing van scherm werknemersverzekeringen via ‘Mijn medewerkers-Contract-Verzekeringen’ of via ‘Mijn medewerkers-Nieuw in dienst (stap 7 Financiële gegevens) Werknemersverzekeringen’.

Toegevoegd:
AWF hoog:
AWF laag:
PAWW:

Hier kunt u per werknemer de keuze maken en of wijzigen!

Aanpassing van scherm Algemene gegevens via ‘Mijn bedrijfsgegevens-Algemene gegevens’.

Verwijderd:
Risicogroep Code

Aanpassing van scherm Fiscale vragen via ‘Mijn medewerkers-Fiscaal-Vragen’ of via ‘Mijn medewerkers-Nieuw in dienst (stap 6 Fiscale vragen) schriftelijke arbeidsovereenkomst’.

Toegevoegd:
Schriftelijke arbeidsovereenkomst

Toegevoegd:
Schriftelijke arbeidsovereenkomst

Nieuw in het werkgeversdossier het overzicht ‘Cumulatieve loonstaat per medewerker’