Telefoon +31(0)40 2905103

Fiscale wijzigingen per 1 januari 2021

Minimumloon verhoogd

Per 1 januari 2021 wordt het wettelijk minimumloon verhoogd naar € 1684,80
Het wettelijk minimumloon is het loon dat werknemers minimaal betaald moeten krijgen.
Doe je het niet dan kan dat tot boetes en sancties leiden.

Tabel: minimumloon per maand, week en dag
(bruto bedragen per 1 januari 2021)

AOW-leeftijd gehandhaafd

De AOW-leeftijd gaat minder snel omhoog. Het kabinet komt daarmee tegemoet aan de eisen van de vakbonden. Per 1 januari 2021 (en dat was ook in 2020) blijft de AOW-leeftijd 66 jaar en 4 maanden. Pas in 2022 stijgt de AOW-leeftijd met 3 maanden en komt in 2024 uit op 67 jaar.

Belastingtarieven verlaagd

Per 1 januari 2021 wordt er een onderscheid gemaakt tussen werknemers, dat heeft in dit geval te maken met waar u woont. We onderscheiden daarbij 5 categorieën:

1. U bent inwoner van Nederland

2. U bent inwoner van België

3. U bent inwoner van een ander EU-land of Noorwegen, Liechtenstein,     IJsland , Zwitserland of een BES eiland (Bonaire, Sint-Eustatius
    en Saba)

4. U bent inwoner van Suriname of Aruba

5. U bent inwoner van een ander land dan hierboven vermeld

Brexit

Voor werknemers, die uiterlijk op 31 december 2020 onder het terugtrekkingsakkoord vallen, blijven de regels van EEG 883/2004 en EEG 987/2009 op hen van toepassing, zolang hun positie gelijk blijft. Ook A1-verklaringen blijven geldig tot aan de einddatum. Ook voor de heffing van de loonbelasting blijven deze werknemers dezelfde voordelen genieten als een EU-onderdaan. Deze werknemers houden bijvoorbeeld recht op het belastingdeel van de arbeidskorting. perbit past hiervoor de loonbelastingtabellen van de landenkring toe als de datum ‘in dienst voor 01-01-2021’ ligt.

Bijtelling auto van de zaak verhoogd

Per 1 januari 2021 wordt voor auto’s zonder CO2-uitstoot met een datum 1e toelating op of na 1 januari 2021 een nieuwe bijtelling gehanteerd.
•  12% over de fiscale waarde van € 40.000 of lager
•  22% over de fiscale waarde boven € 40.000.
Het beeldscherm ‘Auto van de zaak’ is hiervoor gewijzigd met de nieuwe indicatie 2021 bij 100% elektrisch vanaf. Let op: bij 2 vinkjes wordt gerekend met de rekenregel uit het jongste vinkje

Werkkostenregeling verlaagd

Per 1 januari 2021 kunnen werkgevers – via de werkkostenregeling – onbelaste vergoedingen aan werknemers geven. De vrije ruimte die werkgevers hebben om deze netto vergoedingen te geven wordt verlaagd van 3,0% naar 1,7% over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom per werkgever. Voor het restant van de fiscale loonsom boven € 400.000 wordt het percentage 1,18%

Laatste genietingsmoment levensloopregeling vervroegd

De levensloopregeling is per 1 januari 2012 komen te vervallen. Er is toen overgangsrecht geïntroduceerd voor werknemers, die op 31 december 2011 een levensloopaanspraak hadden met een waarde in het economisch verkeer van € 3.000 of meer (einddatum overgangsrecht 31 december 2021). Op grond van het overgangsrecht geldt dat de werknemer uiterlijk tot 1 januari 2022 de tijd heeft om een bestaande levensloopaanspraak op te nemen. Als de werknemer hier geen gebruik van maakt, is er een fictief genietingsmoment op 31 december 2021. Hierbij geldt dat de (ex-)werkgever inhoudingsplichtig is voor de verschuldigde loonbelasting en premie volksverzekeringen.
Dit overgangsrecht wordt nu aangepast. Voor nog niet opgenomen levensloopaanspraken wordt de datum van het fictieve genietingsmoment vervroegd naar 1 november 2021 (“fictief genietingsmoment”), om zo in elk geval te zorgen dat de levensloopregelingen voor het einde van 2021 zijn afgewikkeld.

Vaste reiskostenvergoedingen en thuiswerken

Krijgen uw werknemers een vaste reiskostenvergoeding van u en werken zij vanwege het coronavirus (bijna) volledig thuis? Dan hoeft u de vaste vergoeding niet aan te passen.
In ieder geval tot 1 februari 2021 kunnen de bestaande vaste reiskostenvergoedingen door de werkgever nog onbelast worden vergoed. Ook al worden deze reiskosten als gevolg van het thuiswerken niet meer (volledig) gemaakt. Voorwaarde is dat het vaste vergoedingen betreft die al voor 13 maart 2020 door de werkgever werden toegekend.
In januari 2021 komt het kabinet terug op hoe het na 1 februari 2021 om wil gaan met de onbelaste vaste reiskostenvergoedingen.

Baan gerelateerde Investeringskorting (BIK)

Per 1 januari 2021 komt er tijdelijk een afdrachtvermindering bij. Dit is de afdrachtvermindering baan gerelateerde investeringskorting (BIK). Een BIK-inhoudingsplichtige kan voor investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen gedaan vanaf 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2022 voor deze afdrachtvermindering in aanmerking komen. Het bedrijfsmiddel moet in 2021 of 2022 volledig worden betaald en het bedrijfsmiddel moet binnen zes maanden nadat het volledig is betaald in gebruik worden genomen.

Vernieuwde perbit.nl app

Vanaf nu kunt u gebruik maken van de vernieuwde perbit.nl app. Deze versie ziet er niet anders uit, maar is nu ook voorzien met beoordelen van verlof en declaraties. Hieronder vindt u de verbeteringen op een rijtje.

  • Verzuimkalender is toegevoegd aan het menu en u kunt daar de verzuimkalender per jaar oproepen.
  • De verzuimkalender van het actuele jaar geeft de laatste versie weer.
  • Voortaan zijn ook verlofaanvragen en declaraties zichtbaar uit vorige jaren.
  • Bent u leidinggever en bent u binnen perbit.insight gekoppeld aan een afdeling dan heeft u automatisch de optie om voor uw medewerkers verlof- en of declaratieverzoeken te beoordelen. Met 1 klik kunt u de verzoeken beoordelen.
  • Naast de nieuwe functionaliteit is de app sneller, gebruiksvriendelijker en betrouwbaarder geworden.